Timur Shtatland
112
× 18
12
× 3
5
2
44
× 4
12
× 2
4
× 2
2
41
× 5
11
× 2
4
0
× 3
38
9
4
0
× 2
37
× 3
9
2
× 2
0
× 2
21
× 3
6
× 2
2
0
× 2