12

I see some weird symbols on the 3rd comment in this question.

Is it a fault with my OS or browser? What is it?

enter image description here

||||||
5

This is not a bug, just someone exploring the limits of whats supported.

This particular corrupted text + "he comes" is generally associated with Zalgo, an Internet meme.


H͜e wh̕o W̴̖ͅa̶̙̞͇̳it̩̖͈͖̝̰s̘̙̱̲̲͔̘͘ ̲͈̘̪̲̦̮͢B͓̦̗̭e͇͓̤̝̺hi͖̞̪̦̙͙n̲͖̗̗̩͖͟d͉ ̞́ ̜ͭT̯̻̾́̀͂͊ͧȟ͕̩̗̻̬̘̀ͣ̊̈́̽ͅe̘͔̭̥̼͆͛̆͂͑̆̇ ̣̤͓͎̼̭̩̄ͯ͒͟Wͪͩͯͪ̉͐͏̮͕̩̖̦ḁ̠̘̙̎ͧl̼̋̃l͓͍͍̫̺̘̪̔.̝͖̂͋͠

̳̺ͥͫ͛̕Z̦͓̰̟͔̰̐͂̏ͨ͒͆̇ͅḀ̲͔̖̩̈́̍͝L̗ͩͬ͗G͍͔̙̘̣͟O̧̹!̵͈͓̜̯̹͉ͧ̈̏


He comes

||||||
  • It's my first, I didn't know. Should SO allow that? – whereDragonsDwell Apr 12 '14 at 11:39
  • 1
    @Amar doesn't really hurt to have it available. If it's misused you can flag but usually its not. Its usually used for S̼͎̹̺̗̻̝t͚̝r͔͠ạ͈͇̜̲͍ṇ̸̠̟̱͕ge̮̠͕ ̦̬̪̘̙̣a͍n̛̳d̠̹̪̠̳͖̜͢ ̱̹͖͎̫u̯͎̝̩n̴̼na͙͚̤̣̖t͕͇̬̰͝u̟r̡̠̟a̶͇͔͙l̦̪ a̖͔͙̞̖̥c̴̖t̜s̢̟̘ – Richard Tingle Apr 12 '14 at 11:46
  • 6
    Ok, i͍̫̜̥̻̰̯͘f͓̘͍͙͠ ̰̼y̬̥̬̯͈o̫̳u̘̥̬͙͖̞͎̕ ͙͈̲͇s̨̲̯̱͈̩a̮̺̞̭̲͙̭y ̶̹͓͈̯s̴o̘̝͉͕̥͡ :) – whereDragonsDwell Apr 12 '14 at 11:59
  • @AmarDuplantier it's not really possible to block it, without blocking legitimate things. – Shadow Wizard is Ear For You Apr 13 '14 at 11:25
  • Your last link captures the key point exquisitely, sir: I salute you! Zalgo delenda est. – tchrist Jun 6 '14 at 23:16

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for?Browse other questions tagged .