2,820 reputation
3 2

troyane

C++/Qt/QML, Python dev, sound prod, traveler.