3,105 reputation
4 2

troyane

C++/Qt/QML, Python dev, sound prod, traveler.