8,179 reputation
7 1

denis phillips

10 GOSUB SOMETHING-NEW
20 newSkills.Apply(s => s.IsInteresting)
30 GOTO 10