3,922 reputation
5 1

Oleksandr Pshenychnyy

.NET Developer at Eleks Software Ltd.