3,487 reputation
4 1

Oleksandr Pshenychnyy

.NET Developer at Eleks Software Ltd.