749 reputation
3 1

Konstantine Rybnikov

python/haskell programmer