996 reputation
4 1

Juddling

PHP, MySQL, C#, Python ... not good at any of them :P